Municipality of Chemnitz

Buildings

Chemnitz, Germany
Transformer station (Umspannwerk) Getreidemarkt

Chemnitz, Germany
Municipal Baths (Stadtbad) Chemnitz